رستوران های کوچک مزایای زیادی نسبت به مراکز بزرگ و زنجیره های ملی دارند. رستوران های کوچک، فضای محیطی و آرامش را ارائه می دهند، که ایده آل برای یک مفهوم مانند یک رستوران هستند. آنها اغلب نیاز به سرمایه کمتری برای راه اندازی تجهیزات، نگهداری کارکنان کمتری دارند و هزینه های کمتری در زمینه خدمات و تعمیر و نگهداری دارند. حتی با مقدار کمی صندلی، رستوران های کوچکتر هم می توانند سود قابل توجهی داشته باشند.